Organizatorzy WZJ 2017


Koło Naukowe Zarządzania Jakością działa od 2002 roku przy Katedrze Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku działalności opiekunem Koła jest dr inż. Marek Salerno-Kochan, zaś swojego mocnego wsparcia udziela Kierownik Katedry - prof. dr hab. Tadeusz Sikora. Od 2008 roku w Kole funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. W roku 2011 nastąpiła informatyzacja systemu i powstanie Intranetu, wewnętrznej sieci zawierającej dokumentację systemową, do której mają dostęp tylko członkowie Koła.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT)  jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, działającym od 1963 roku. Skupia członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych, a jego celem jest rozwijanie naukowej, zawodowej i społecznej działalności członków w zakresie teorii, metodologii i praktyki w obrębie dyscypliny towaroznawstwo i nauk pokrewnych, upowszechnianie wiedzy towaroznawczej, wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska towaroznawczego reprezentującego naukę z otoczeniem gospodarczym, z uwzględnieniem potrzeb gospodarki narodowej i konsumentów.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT) jest członkiem IGWT Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu i patronem kwartalnika naukowego "Towaroznawcze Problemy Jakości", którego misją jest popularyzowanie osiągnięć nauk towaroznawczych w kręgach naukowych, gospodarczych, a także wśród konsumentów.